2016

Jaarverslag SMART 2016

dd 29 mei 2017

Onderstaande activiteiten werden verricht overeenkomstig de statutaire richtlijnen van SMART.

Vergadering Bestuur SMART

Eén reguliere bestuursbijeenkomst vond plaats (juni 2016) waarin lopende zaken besproken werden. Er werd besloten subsidies voor 2016 voornamelijk te besteden aan nog lopende activiteiten en in 2016 vooralsnog geen nieuwe activiteiten te financieren. Het achterliggende idee hierbij was geld te reserveren voor onderzoek in de Great Lakes Region; onderzoek dat beschouwd kan worden als een voortzetting van aan community based sociotherapie (Rwanda, DRC) gekoppeld onderzoek. Het is aannemelijk dat financiering van dat onderzoek uit andere bron eind 2016 stopt. Er is veel onderzoeksmateriaal verzameld dat na 2016 om analyse, publicatie en follow-up onderzoek zal vragen. Voortgaand overleg over lopende zaken vond per email plaats.

L’Institut Supérieur de Lac (ISL), Goma, DRC

Gedurende de eerste vijf jaar van haar bestaan (2010-2015) gaf SMART jaarlijks financiële steun aan L’Institut Supérieur de Lac (ISL) dat officieel erkende universitaire opleidingen verzorgt in geestelijke gezondheid, klinische psychologie en counselling. Deze steun werd gebruikt voor de financiering van beurzen voor studenten. De dientengevolge verhoging van het aantal studenten kwam mede ten goede aan de ontwikkeling van ISL tot een inmiddels gerenommeerd, door de Congolese regering officieel erkend, instituut. Een uitgebreid verslag van het academisch jaar 2014-2015 waarin het belang van de bijdrage van SMART benadrukt wordt, werd in 2016 ter beschikking gesteld. De studenten die hun studie in 2010 starten studeerden in 2016 officieel af. De meesten daarvan vonden een baan, wat de behoefte aan geschoolde krachten op terreinen van geestelijke en psychosociale zorg in de door geweldsconflicten getrofffen delen van de DRC ondersteunt.

Africa Restoring Bridges (ARBI), North Kivu, DRC

In 2016 werd het Africa Restoring Bridges Initiative (ARBI)- Community Based Sociotherapy project in Goma 2015-2016 succesvol afgesloten. Twintig sociotherapeuten zijn getrained en hebben vervolgens twee rondes van elk 10 sociotherapie groepen verspreid over 5 quartiers van Goma gefaciliteerd. Elke groep (12-15 deelnemers) kwam 1 keer per week voor 3 uur bij elkaar over een periode van 15 weken. Na de eerste ronde is een conviviality meeting georganiseerd waar groepsparticipanten getuigenis aflegden voor een breed publiek, inclusief lokale leiders. Aan het eind van de tweede ronde zijn 14 significant change verhalen verzameld. Het 2015-2016 project was een pilot project. De roep om een vervolgproject in de betreffende gemeenschappen is groot. De uitdaging is nu financiering te vinden voor een grootschaliger en langer durend programma niet alleen in Goma, maar ook in noord Kivu buiten Goma; bijvoorbeeld in de regio Masisi waar ARBI veel contacten heeft en steeds opnieuw het verzoek krijgt een programma sociotherapie te starten. Een financieel verslag en een narratief verslag de geïmplementeerde activiteiten (trainingen, groepsbijeenkomsten, afsluitingsbijeenkomst voor een groter publiek, en 14 verhalen verteld door groepsdeelnemers) (72 pp. Inclusief 14 significant change stories) zijn beschikbaar ter inzage.

Subsidie vertaalkosten dissertatie

Cora Dekker promoveerde in 2016 op het proefschrift Terugvinden van waardigheid: Community-based sociotherapie in Rwanda, Oost Congo en Liberia. Dissertation, Amsterdam: VU University Press. Deze disseratie gaat in op de trainingen die ten grondslag lagen aan de community based sociotherapie programma’s in Rwanda, Congo en Liberia. Het is relevant dat de mensen in die landen middels een vertaling van een bewerking van het boek kennis kunnen nemen van de inhoud ervan. SMART leverde daarom een financiële bijdrage aan de op handen zijnde vertaling.

Onderzoek intergenerationale erfenis van de genocide in Rwanda

Community based sociotherapy in Rwanda gaat zich steeds meer richten op de intergenerationele erfenissen van de genocide en het doorbreken van cycli van trauma, geweld en etnische verdeeldheid. De door SMART gefinancierde literatuurstudie legde de basis voor onderzoek naar dit thema.

Stories of change

SMART maakte de publicatie mogelijk van een booklet met 25 verhalen over verandering (Stories of change), veranderingen tot stand gekomen door deelname aan een sociotherapie groep die stafleden van het community based sociotherapie programma in Rwanda als significant ervaren hebben of die stafleden diep geraakt hebben. Zie voor de volledige inhoud van de publicatie: www.sociotherapy.org (onder publications).

Financiering studiekosten

Een in voorgaande jaren door SMART gesubsidieerde MA studie public health werd in 2016 met goede studieresultaten afgesloten. Het afstudeer onderzoek richtte zich op Prevalence of risk factors associated with sexual abuse among teenagers in nine and twelve year’s basic education: Case of Gasabo District. University of Rwanda, College of Medicine and Health Sciences, School of Public Health, Rwanda.

Een in 2015 en 2016 door SMART gesubsidieerde BA studie social work and social administration werd in 2016 eveneens met goede studieresultaten afgesloten. Het afstudeeronderzoek richttte zich op Sociotherapy and poverty alleviation among single mothers: A case study of Byumba Sector, Gicumbi District Rwanda. Uganda Christian University, Bishop Barham University College Kabale, Uganda.

Twee door SMART gesubsidieerde MA studenten studeren in 2017 af. Een van hen volgt een MA in guidance & counseling (Kampala University) en richt zich in zijn onderzoek op Getting back together after marital separation: A case study of the restoration of psychological wellbeing in the context of community based sociotherapy. De ander volgt een MA development studies aan de Université Libre (U.L.K.), branch Gisenyi, Rwanda. Het onderwerp van zijn afstudeeronderzoek is the contribution of community based sociotherapy to sustainable development.

Financieel verslag 2016

Zie onder

Jaarrekening 2016.pdf