SMART (in Dutch)

SMART – Society for Medical Anthropological Research and Theory

Stichting voor Medisch-Anthropologisch Onderzoek en Theorievorming


RSIN/fiscaal nummer ANBI

805774877


Contact gegevens

Stichting SMART

Annemiek Richters

Email: jmrichters@gmail.com


Bestuurssamenstelling

Prof.dr. J.M. Richters, voorzitter

Dr. H.J.R. Kaptein, penningmeester

Prof.dr. C.J. Hamelink, bestuurslid

Drs. A.H. van der Kwaak, bestuurslid

Dr. M.T.A. Tankink, bestuurslid

Doelstelling

De Stichting werd bij notariële acte opgericht in 1984. In 2001 vond een statutenwijziging plaatst. De doelstelling van de Stichting opgenomen in de statuten opgesteld d.d. 1 juni 2001 zijn:

1. Het bevorderen van medisch-antropologisch onderzoek in ontwikkelingslanden betreffende de positie van vrouwen, de discriminatie van vrouwen en het geweld tegen vrouwen alsmede de praktische toepassing van aldus verkregen kennis en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

a. het stimuleren en subsidiëren van activiteiten op het onder lid 1 omschreven gebied;

b. het (doen) organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten;

c. het (doen) verzorgen van publicaties;

d. het verwerven en het beheren van fondsen in het kader van de doelstelling waaronder begrepen een aan te houden SMART Fonds;

e. alle overige wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden.


Inkomsten en beheer

Inkomsten worden verkregen middels particuliere giften. Zie jaarrekeningen.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van SMART en besteed op basis van bovenstaand beleidsplan.


Beloningsbeleid

De bestuursleden hebben recht op onkostenvergoeding.


Beleidsplan

De laatste jaren hebben in het teken gestaan van capaciteitsopbouw in Rwanda, de Democratische Republiek Congo en Indonesië middels onderzoek en kennisontwikkeling ten behoeve van psychosociale interventies, in het bijzonder community-based sociotherapie. Dit alles ter ondersteuning van door genocide, oorlog en andere vormen van geweld getroffen individuen en gemeenschappen (zie verslagen activiteiten van de afgelopen jaren). Dit beleid zal worden voortgezet in 2022 en de daarop volgende jaren. De nadruk zal daarbij liggen op onderzoek en te ondersteunen interventies gericht op de verbindingen tussen zorg voor geestelijke gezondheid & psychosociaal welbevinden en vredesopbouw. Meer specifiek: gericht op intergenerationele overdracht van trauma en geweld en interventies met als doelstelling het doorbreken van die overdracht en zo bijdragen aan geestelijk en psychosociaal welzijn en een leven in vrede voor toekomstige generaties.

Vanwege COVID-19 zijn in 2020 en 2021 lopende activiteiten grotendeels stil komen te liggen en kon slechts in beperkte mate uitvoering gegeven worden aan voorgenomen activiteiten. Besprekingen ter plekke in de landen waar SMART zich in haar activiteiten op richt zijn essentieel voor een goed verloop van de meeste activiteiten. Die besprekingen ter plekke dan wel in Nederland met mensen uit de betreffende landen konden vanwege het COVID-19 beleid na maart 2020 tot aan eind 2021 niet plaats vinden. De verwachting is dat daarin in 2022 een kentering ten goede zal optreden en een ondersteuning van lopende activiteiten evenals een planning van nieuwe activiteiten, overwegend op het gebied van onderzoek en kennisoverdracht, met de betreffende en nieuw te identificeren individuen en groepen in 2022 weer van start kan gaan.